Връзка с нас

Контактна форма

Адрес

гр. Плевен, 5800
ул. Генерал Столетов №4

Телефон за връзка

0899 94 40 41
0899 42 35 10

Факс

064 / 929853

denism@abv.bg

ЗА НАС

 

 

Представяне на „ДММ-ДИЗАЙН” ЕООД

 

Организацията покрива широк спектър от дейности: проектантски, надзорни, консултански и организационни услуги в областта на строителството. Екипът ни включва експерти в различни области. Дружеството се ангажира, с цялостното изпълнение на проекти в областа на строителството, архитектурата и градоустройството. Ние работим за осъществяване на поставените цели посредством стриктно спазване на приетите стандарти, непрекъснато развитие на know-how и личните компетенции на всеки член на екипа и превръщането им в практически ползи за нашите клиенти. Залагаме на познаването на нормативната база, богат опит и компетенции, това ни дава сигурност за разработването и реализацията на проектите.ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ:

 

   

   

 • Изготвяне на комплексни проекти за нови обществени, държавни и частни обекти с предлагане на различни варианти;
 •  

   

 • ЗD визуализации;
 •  

   

 • Промяна на предназначението, преустройства и реконструкции на съществуващи сгради и имоти;
 •  

   

 • Обследване на съществуващи сгради и изготвяне на технически паспорти;
 •  

   

 • Ангажираност при съгласуване и одобряване на проектни документации
 •  

   

 • Осъществяване на консултантски услуги, инвеститорски контрол и строителен надзор при изпълнението на инвестиционни проекти;
 •  

   

 • Изготвяне на оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите;
 •  

   

 • Изготвяне на пълна строителна документация;
 •  

   

 • Анализ на стара проектна/ строителна документация, актуализация съгласно действащата към момента нормативна уредба
 •  

   

 • Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строително монтажни работи и влаганите материали;
 •  

   

   

 • Комплексните геодезически услуги - геодезически снимки, трасировки, регулация и вертикална планировка, GPS измервания;
 •  

 • Земеразделяне;
 •  

 • Кадастър;
 •  

   

 • Устройствено планиране;
 •  

   

 • Изготвяне и съгласуване на проекти по безопасност и здраве, управление на строителните отпадъци;
 •  

   

 • Проучване на възможностите за финансиране по програми и проекти;
 •  

   

 • Прединвестиционни проучвания;

 

 

 

 

 

Дружеството разполага с внедрена система за управление на качеството и Сертификатът по ISO 9001:2008, както и система за управление на околната среда - Сертификатът по ISO 14001.

 

 

Връзка с нас:
гр. Плевен, 5800
ул. Генерал Столетов №4
Телефон за връзка: 0899 94 40 41, 0899 42 35 10
Факс: 064 / 929853
e-mail: denism@abv.bg

 

architect_header_1