Връзка с нас

Контактна форма

Адрес

гр. Плевен, 5800
ул. Генерал Столетов №4

Телефон за връзка

0899 94 40 41
0899 42 35 10

Факс

064 / 929853

denism@abv.bg

УСЛУГИ

 

 

ПАРТНЬОРИ

 

„ЦИЕС“ - Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД - Стара Загора;

 

„ГЕРГАНОВ ПРОЕКТ“ ЕООД гр. ПЛЕВЕН;

 

„ГРАФИТИ“ ООД гр. ПЛЕВЕН;

 

„ИНТЕР КОНСУЛТ ЕНЕРДЖИ”ЕООД гр. СОФИЯ;

 

“БМ – ГРУП – ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД гр. СОФИЯ;

 

 

 

 

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ:

 

   

   

 • Изготвяне на комплексни проекти за нови обществени, държавни и частни обекти с предлагане на различни варианти;
 •  

   

 • ЗD визуализации;
 •  

   

 • Промяна на предназначението, преустройства и реконструкции на съществуващи сгради и имоти;
 •  

   

 • Обследване на съществуващи сгради и изготвяне на технически паспорти;
 •  

   

 • Ангажираност при съгласуване и одобряване на проектни документации
 •  

   

 • Осъществяване на консултантски услуги, инвеститорски контрол и строителен надзор при изпълнението на инвестиционни проекти;
 •  

   

 • Изготвяне на оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите;
 •  

   

 • Изготвяне на пълна строителна документация;
 •  

   

 • Анализ на стара проектна/ строителна документация, актуализация съгласно действащата към момента нормативна уредба
 •  

   

 • Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строително монтажни работи и влаганите материали;
 •  

   

   

 • Комплексните геодезически услуги - геодезически снимки, трасировки, регулация и вертикална планировка, GPS измервания;
 •  

 • Земеразделяне;
 •  

 • Кадастър;
 •  

   

 • Устройствено планиране;
 •  

   

 • Изготвяне и съгласуване на проекти по безопасност и здраве, управление на строителните отпадъци;
 •  

   

 • Проучване на възможностите за финансиране по програми и проекти;
 •  

   

 • Прединвестиционни проучвания;