Услуги

Строителен надзор

Осъществяване на консултантски услуги, инвеститорски контрол и строителен надзор при изпълнението на инвестиционни проекти.

Комплексните геодезически услуги

Комплексните геодезически услуги - геодезически снимки, трасировки, регулация и вертикална планировка, GPS измервания, облитане и заснемане с дрон, направа на 3D карти и др.

Кадастър

Създаване на кадастрална карта и проекти за вписване и нанасяне на изменения в кадастралната карта. Делба на имоти, нанасяне /попълване/ в кадастралната карта и кадастралните регистри на сгради и имоти, заснемане на елементи на кадастралната карта по чл. 54а от ЗКИР и всички други дейности свързани със създаване и поддържане на кадастралните карти и регистрите към тях.

Устройствено планиране

Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ и др.

Комплексни проекти

Изготвяне на комплексни проекти за нови обществени, държавни и частни обекти с предлагане на различни варианти.

ЗD визуализации

Изготвяне на 3D визуализации.

Промяна на предназначението

Промяна на предназначението, преустройства и реконструкции на съществуващи сгради и имоти.

Обследване

Обследване на съществуващи сгради и изготвяне на технически паспорти.

Ангажираност

Ангажираност при съгласуване и одобряване на проектни документации.

Изготвяне на оценка

Изготвяне на оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите.

Строителна документация

Изготвяне на пълна строителна документация.

Анализ на стари проекти

Анализ на стара проектна/ строителна документация, актуализация съгласно действащата към момента нормативна уредба.

Координация на проекти

Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строително монтажни работи и влаганите материали.

Изготвяне и съгласуване

Изготвяне и съгласуване на проекти по безопасност и здраве /ПБЗ/ , управление на строителните отпадъци /ПУСО/.

Проучване на възможностите за финансиране

Проучване на възможностите за финансиране по програми и проекти.

Прединвестиционни проучвания
Земеразделяне

Свържете се с нас!

Контакти
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
bg_BG
en_US bg_BG