Дейности

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕЕ НА ОБЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ГР. ПЛЕВЕН ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОДЕРНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО”, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.001-039 ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020”, ЗА ПОЗИЦИЯ: 3 „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕЕ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ:

  • ЦДГ № 20 “КАЛИНА”, ГР. ПЛЕВЕН, Ж.К. „ДРУЖБА”, ІІІ М-Р, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 56722.667.413 И СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 56722.667.413.1, СТР. КВ.37, УПИ ІІІ”;
  • СОДГ № 11 “ТЕМЕНУГА”, ГР. ПЛЕВЕН, УЛ. „ГЕНЕРАЛ СТОЛЕТОВ” №2, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 56722.666.44 И СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ: 56722.666.44.1 И 56722.666.44.2, СТР. КВ. 425, УПИ І”
  • ЦДГ № 18 “ДРУЖБА”, ГР. ПЛЕВЕН, Ж.К. „ДРУЖБА”, І М-Р, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 56722.667.810, И СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 56722.667.810.1, 56722.667.810.2, 56722.667.810.3, 56722.667.810.4, СТР. КВ.12., УПИ VІ”

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА РАБОТНИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ВЪРХУ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ № BG16RFOP001-2.001-0089 „ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ В ГРАД МЕЗДРА – ОБЕКТ ПОЖАРНА СЛУЖБА НА РС ПБЗН”

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДВА ОБЕКТА ОТ ОБЩИНСКА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ГРАМАДА, ОБЛАСТ ВИДИН“

  • „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ VID2081/III-1412, П.К.КУЛА – РАКОВИЦА/- БРАНКОВЦИ ОТ КМ 0+000 ДО КМ 2+341,29“
  • „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ VID1080/III-141 / ГРАМАДА – ТОШЕВЦИ – СС ЛЕТИЩЕ ТОШЕВЦИ, ОТ КМ 0+000 ДО КМ 5+033,15“

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ, ПЛАНОВЕ НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ И РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ КЪМ ТЯХ, В ГРАФИЧЕН И ЦИФРОВ ВИД, НА ЗЕМИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ГРАЖДАНИ ВЪЗ ОСНОВА НА АКТОВЕТЕ, ПОСОЧЕНИ В § 4 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ, КАКТО СЛЕДВА: ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 65766.39.13 /КЕ 88 ПО КВС/, М. „СТЪКЛЕН-1“, С ПЛОЩ ОТ 10.083 ДКА., ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 65766.56.45 /КЕ 155 ПО КВС/, С ПЛОЩ ОТ 30.234 ДКА.; 65766.56.44 /КЕ 156 ПО КВС/, С ПЛОЩ ОТ 3.599 ДКА.; 65766.56.43 /КЕ 157 ПО КВС/, С ПЛОЩ ОТ 5.582 ДКА., ВСИЧКИ НАХОДЯЩИ СЕ В М. „КАЛИЩЕТО“ И ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 65766.52.1 /КЕ 144 ПО КВС/, М. „ДРАЧЕВО БЪРДО -1“, С ПЛОЩ ОТ 53.234 ДКА., ВСИЧКИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

„ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОМОЩНИ ПЛАНОВЕ, ПЛАНОВЕ НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ И РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ КЪМ ТЯХ, В ГРАФИЧЕН И ЦИФРОВ ВИД, НА ЗЕМИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ГРАЖДАНИ ВЪЗ ОСНОВА НА АКТОВЕТЕ, ПОСОЧЕНИ В § 4 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ, КАКТО СЛЕДВА: ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ: 65766.51.1 /KE 139 ПО KBC/ C ПЛОЩ 53,024 1ДКА, 65766.51.2 /KE 141 ПО KBC/ С ПЛОЩ 64,043 ДКА., 65766.52.3 /KE 143 ПО KBC/ C ПЛОЩ 60,198 ДКА., 52.5 /KE 146 ПО KBC/ C ПЛОЩ 19,031 ДКА. И 65766.52.7 /KE 147 ПО KBC/ C ПЛОЩ 62,628 ДКА. В МЕСТНОСТИТЕ „ДРАЧЕВО БЪРДО – L” И „ДРАЧЕВО БЪРДО – 2″; ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ: 65766.25.2 /KE 45 ПО KBC/ C ПЛОЩ 258,667 ДКА. И 65766.24.1 /KE 42 ПО KBC/ C ПЛОЩ 98,893 ДКА. В МЕСТНОСТИТЕ ,,РАВНЕЦ – 1″ И ,,РАВНЕЦ – 2″; ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ: 65766.16.1 /КE 22 ПО KBC/ C ПЛОЩ 104,747 ДКА. И 65766.17 .L /KE 23 ПО KBC/ C ПЛОЩ 148,192 ДКА., В МЕСТНОСТИТЕ ,.ШАТРАТА – 1″ И  ,,ШАТРАТА – 2″; ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОРИ: 65766.40.1 /КE 159 ПО KBC/ C ПЛОЩ 11,463 ДКА. В МЕСТНОСТТА „ВОДЕНИЧАРСКИ ДОЛ“; ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР  65766.43 3 /KE 111 ПО KBC/ C ПЛОЩ 11,146 ДКА. В МЕСТНОСТТА „ПАВЛОЛИЯТА“; ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ: 65766.39.1 /KE 98 ПО КBC/ C ПЛОЩ 18,380 ДКА., 65766.39.2 /KE 93 ПО KBC/ C ПЛОЩ 12,503 ДКА., 65766.39.58 /KE 95 ПО KBC/ C ПЛОЩ 18,883 ДКА. И 65766.39.63 /KE 97 ПО KBC/ C ПЛОЩ 41,387 ДКА. В МЕСТНОСТТА, ДЯДО ПЕТКОВА ЧЕШМА”

ИЗВЪРШВАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ № BG16RFOP001-1.002-0002 „ЕСТЕТИЗАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ГРАДСКАТА СРЕДА ВЪВ ВАРНА“ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-1.002 „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020-ВАРНА“, ПРИОРИТЕТНА ОС 1 „УСТОЙЧИВО И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ“ НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

„ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕРВИТУТИ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ СЪБИРАТЕЛНА ДЕРИВАЦИЯ „РАВНОГОР“ ОТ ЯЗОВИРЕН РАЙОН „БАТАК“, НАХОДЯЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО, ОБЩИНА ПЕЩЕРА И ОБЩИНА БАТАК“,

„ПУП-ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ В С. ГАРА ЕЛИН ПЕЛИН И С. НОВИ ХАН”

СПОРТНИ ОБЕКТИ

  1. ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС УЛ. „СТУДЕНТСКА” /”ЖЕЧКА КАРАМФИЛОВА”/В УПИ I, КВ.36, ГР.ВАРНА
  2. СПОРТЕН ЦЕНТЪР ИСПЕРИХ
  3. „ОТКРИТ КОМПЛЕКС ЗА СПОРТНА ДЕЙНОСТ С ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА И ЗОНА ЗА ОТДИХ В УПИ І – 1996, КВ.95 В ГР. ПРОВАДИЯ“

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

  1. „ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА НЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНАСГРАДА, ГРАД БУРГАС
  2. „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ТП НА НОИ – ЛОВЕЧ, С АДРЕС ГР. ЛОВЕЧ, БУЛ. “БЪЛГАРИЯ” №44″
  3. „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ГР. ЛОВЕЧ С АДРЕС УЛ. „ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ“№26, Ж.Б. „СКОБЕЛЕВ“
  4. „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ГР.ГАБРОВО, КВ.РУСЕВЦИ 1, УЛ.СЕЛИМИЦА № 9, 11, 13

ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ

  1. РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЗОНА – ПЛОЩАДНО И ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО В ГР.ПРАВЕЦ
  2. „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ УЛ.“ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ“ , УЛ. „ЧАРДАФОН“ И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА – ЦГЧ ГАБРОВО“
  3. „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В ПОДЗОНА РАЙОН МЛАДОСТ – БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА Ж.К.ВЪЗРАЖДАНЕ I М.Р., ВКЛЮЧВАЩО ЕСТЕТИЗАЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПРОСТРАНСТВАТА МЕЖДУ БУЛ. „ЯНОШ ХУНИЯДИ“, БЛ. 1, ЮЖНО ОТ БЛ. 2, ИЗТОЧНО ОТ БЛ. 3, УЛ. „МАЙКА ТЕРЕЗА“, ЮЖНО ОТ БЛ. 26, УЛ. „АНА ФЕЛИКСОВА“, УЛ. „П. АЛИПИЕВ“, УЛИЦАТА ЗАПАДНО ОТ БЛ. 17, ЛОКАЛНО ПЛАТНО НА БУЛ. „ТРЕТИ МАРТ“ И БУЛ. „ЯНОШ ХУНИЯДИ“
  4. ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО В УПИ XII, КВ.80 ПО ПЛАНА НА ГР.РАКИТОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК;
  5. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛ. „П. БЪЛГАРАНОВ“ И ПЛОЩАД „ЧЕРВЕНО ЗНАМЕ“, ГР. ШАБЛА В ПЕШЕХОДНА ЗОНА

ПАРКОВЕ

  1. „ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА „ЗООЛОГИЧЕСКА ГРАДИНА – СОФИЯ“
  2. „ОБЩЕСТВЕН СЕЛИЩЕН ПАРК С ОТКРИТИ ОБЕКТИ ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ И ПЛОЩАДКА ЗА ИГРА В УПИ І – ОБЩ. КВ.10 ПО ПЛАНА НА Ж.К. ЧЕРНО МОРЕ, ГР.НЕСЕБЪР”
  3. РЕКОНСТРУКЦИЯ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРКОВО ПРОСТРАНСТВО УПИ IIIV, КВ.12, С.КАРАМАНЦИ, ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ, ОБЛАСТ ХАСКОВО.
  4. “БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ПАРКОУСТРОЯВАНЕ НА ПАРК КВ. 7 УПИ. ІІ ПО ПЛАНА НА  ГР.МИНЕРАЛНИ БАНИ, ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ “

ОБЩЕСТВЕНИ ОБЕКТИ

  1. „ПОКРИТ ОБЩИНСКИ ПАЗАР, ТРАФОПОСТ, WC И ПАРКИНГ В УПИ І, КВ.85, ГР.МЕЗДРА“

АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ

  1. „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЕКТ: СГРАДА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ (УПИ) XXI ОТ КВ.80, ГР. ГРАМАДА“
  2. ВЪВЕЖДАНЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В УПИ VІІІ, КВ.48 ГР.СЪРНИЦА

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

  1. „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА СОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ” УПИ I КВ.78 В ГРАД КЪРДЖАЛИ”

„ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА СОУ „П.Р.СЛАВЕЙКОВ” УПИ I КВ. 260 В ГРАД КЪРДЖАЛИ”

„ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА ГПЧЕ „ХРИСТО БОТЕВ”  И ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” УПИ I КВ.48 В ГРАД КЪРДЖАЛИ“

  1. „ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ДВОР НА СОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В УПИ XXII, КВ.15 ПО ПЛАНА НА ГР.СЪРНИЦА“
  2. „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ ПРИ РЕМОНТА НА НУФИ“Ф.КУТЕВ“, ГР. КОТЕЛ“
  3. „ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЦДГ ,,ДОБРУДЖА“, ЦДГ „ЯН БИБИЯН – 2“ И ДЯ „БОДРА СМЯНА“, ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ДВОР, СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ, ОСВЕТЛЕНИЕ И ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА”
  4. „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ДВОРНИ ПЛОЩИ НА 11БР. ДЕТСКИ ГРАДИНИ ГР. ГАБРОВО“

ПЪТНИ ОБЕКТИ

  1. „ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАРЕДБА №4 ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ, ОТ 21 МАЙ 2001 Г. ЗА ОБЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ В ГРАД ТОПОЛОВГРАД“
  2. „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПО АЛЕЯ 45, КК “СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА”, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ЧРЕЗ ОФОРМЯНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ И НОВА ЧЕШМА С МИНЕРАЛНА ВОДА“
  3. „ИЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГР. ЛЕВСКИ”
  4. „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ В ГР.ГРАМАДА;
  5. „РЕКОНСТРУКЦИЯ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА НА УЛИЦИ В ГР.СЪРНИЦА“

 ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ

  1. ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ЗА ОБЕКТИ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ – ПЛОВДИВ: ЖЕЛЕЗОПЪТНИ УЧАСТЪЦИ СОФИЯ – ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН – СЕПТЕМВРИ” – ГАРИ ЕЛИН ПЕЛИН, ИХТИМАН, БЕЛОВО, КОСТЕНЕЦ И ДР.
  2. ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ ЗА ОБЕКТ: ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ В ГР. ПРИЛЕП, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
  3. РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ „ПРОУЧВАНЕ, ОБСЛЕДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И ЕЛ. СЪОРЪЖЕНИЯ /ЗРУ, ОРУ/ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПОДСТАНЦИИ, СОБСТВЕНОСТ НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“АД, РЕГИОН СОФИЯ И СОФИЯ ОБЛАСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВХОДЯЩИТЕ И ИЗХОДЯЩИТЕ ВЪЗДУШНИ И КАБЕЛНИ МРЕЖИ ДО 20 KV”, РЕФ. № PPS16-119
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
bg_BG
en_US bg_BG